🏍️💨🚦 Nestovėk kamščiuose! Elektrinis motoroleris ZEEHO. A1 kategorija. Vairuok su B kategorijos teisėmis! Sužinoti
Pagrindinis
>
PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Motorider“  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
UAB „Motorider“  taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://www.motorider.lt/ kurioje UAB „Motorider“ klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje duomenų valdytojas - UAB „Motorider“ juridinio asmens kodas: Raudondvario pl. 131B, Kaunas, LT-47191, kontaktiniai duomenys: info@motorider.lt. Perkant prekes išsimokėtinai UAB „Motorider“ veikia kaip duomenų tvarkytojas, lizingo bendrovės įgaliojimu.
Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo tikslais.
Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui,  pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.
Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
Su šia Politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.motorider.lt interneto svetainėje.
Vykdydama elektronine prekybą UAB „Motorider“ veikia ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas.

UAB „Motorider“ kaip DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:
 ● vardą, pavardę,
 ● telefono numerį,
 ● elektroninio pašto adresą,
 ● el. parduotuvės vartotojo paskyros slaptažodį.
 ● prekės pristatymo adresą,
 ● prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.).
 
Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos.
Duomenų subjektas yra informuojamas, kad prekių pristatymo tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės:
 ● Uždaroji akcinė bendrovė „DPD Lietuva“ Adresas: Liepkalnio g. 180, Vilnius, LT-02121
 
Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:
 ● vardą,
 ● pavardę,
 ● elektroninio pašto adresą,
 ● komentarą/užklausą.
 
Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:
 ● vardą,
 ● elektroninio pašto adresą,
 ● telefono ryšio numerį.
 
Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gaunamas Duomenų subjektui savo el. parduotuvės vartotojo paskyroje suteikiant galimybę pažymėti □ sutinku □ nesutinku.
Duomenų subjektas apie jo teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu yra informuojamas duomenų rinkimo metu (registruojant el. parduotuvės vartotojo paskyrą) bei šioje Politikoje.
Duomenų subjektas gali atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudęs kiekviename elektroniniame laiške esančią nuorodą, prisijungus prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros ar kreipdamiesi į UAB „Motorider“ el. paštu  info@motorider.lt.

UAB „Motorider“ kaip DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Elektroninės prekybos tikslu, tuo atveju kai prekės perkamos išsimokėtinai UAB „Motorider“ veikia kaip duomenų tvarkytojas šių Duomenų valdytojų - lizingo bendrovių – įgaliojimu:
 ● UAB „General Financing", juridinio asmens kodas: 300515252, adresas: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius.
 
Veikdamas Duomenų valdytojų - lizingo bendrovių – įgaliojimu UAB Motorider tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:
 ● vardą, pavardę,
 ● asmens kodą,
 ● adresą,
 ● telefono numerį,
 ● asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 
Aukščiau nurodyti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo lizingo sutarties pasirašymo dienos, remiantis 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Politikoje.
Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 ● jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
 ● vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,
 ● teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
 ● jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 
Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokios papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją vienu iš šių būdų:
 ● prisijungęs prie el. parduotuvės vartotojo paskyros;
 ● tiesioginės rinkodaros atveju - paspaudęs kiekviename el. laiške esančią nuorodą;
 ● paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Raudondvario pl. 131B, Kaunas, LT-47191,
 ● elektroninio pašto adresu: info@motorider.lt, iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu/ pateikdamas užklausą.
 
Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto reikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.
Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Raudondvario pl. 131B, Kaunas, LT-47191,
Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.
Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.
Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per  5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.
Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

www.motorider.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.
Svetainės lankytojas galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.